Kestävää ruokaa ja kasvua Hämeessä

Blogi hämäläisestä ruokaketjusta kehittäjien silmin.

keskiviikko 4. syyskuuta 2013

Työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista

Marja Kallioniemen väitöskirja Työhyvinvointi maatiloilla - stressi, työturvallisuus eläinten hoitotyössä ja naisten työolosuhteet maidontuotantotiloilla esitettiin lauantaina 31.8.2013.

teksti perustuu väitöstilaisuudessa käytettyihin puheenvuoroihin ja väitöskirjatekstiin

Väitöskirjan artikkelit perustuvat kahteen aineistoon: TTL:n vuonna 2004 tekemään laajaan puhelinhaastatteluun, jossa oli yli tuhat haastateltavaa ja vuonna 2007 kerättyyn aineistoon, jossa haastateltiin ja havainnoitiin 10 maitotilojen naispuolista yrittäjää. Lisäksi on kirjallisuuteen perustuva artikkeli maatalousyrittäjän stressistä.

Stressin oireiden esiintyminen oli harvinaisempaa maataloudessa kuin muilla työssäkäyvillä. Kuitenkin noin 25 % koki voimattomuutta tai väsymystä ja noin 20 %:lla oli unettomuutta tai nukahtamisvaikeuksia. Molemmat oireet olivat lisääntyneet verrattuna 1990-luvulla tehtyyn tutkimukseen. Ongelmat ihmissuhteissa perheessä tai tilalla olivat yksi stressin oireita lisäävä tekijä, samoin sairaus tai vamma tai se, että edellisellä kasvukaudella oli tehty yli 2 viikkoa torjunta-aineiden levittämistyötä. Kirjallisuuskatsauksen mukaan stressiä aiheuttavat taloudellinen tilanne, sää, työskentelyyn liittyvät turvallisuusriskit ja lainsäädäntö ja sen muutokset.

Voimavaratekijöiksi koettiin:
  • yrittäjyys
  • luonnonläheisyys
  • oman arjen rakentaminen
Monissa muissakin yhteyksissä on tullut esille, että ongelmat spv:ssä tai epäselvä työnjako puolisoiden välillä vähentää työhyvinvointia. Jos ihminen kokee panostavansa työhön enemmän kuin kokee saavansa siitä palkkiota (raha tai muu palkkio), alentaa se työhyvinvointia. Työntutkimuksessa oikeudenmukaisuuden kokemukset ovat keskeistä työhyvinnoinnin kokemisessa.


Naisilla on maatiloilla merkittävä rooli eläinten hyvinvoinnin edistäjinä, yhteisöllisyyden rakentajina ja  yleensäkin kestävän maatalouden toimintatapojen edistäjinä. Pitkät välimatkat, omavaraisuuden korostaminen, kirjoittamattomat säännöt hyväksytyistä toimintatavoista ja perinteet voivat estää töiden järjestämistä halutulla tavalla muuttuneissa olosuhteissa.

Maatiloilla naisten tapaturmista 76 % tapahtuu kotieläinten hoitotöissä ja erot eri tilojen välillä ovat suuria. Tapaturmien vähäisyys yhdistettiin seuraaviin asioihin:
  • luottamuksellinen suhde eläinten kanssa
  • tieto eläimen luontaisesta käyttäytymisestä
  • lempeät rutiinit ja kiireettömyys hoitotöissä
  • navettaolosuhteet eläimelle viihtyisät ja selkeät
  • eläinten luontaisen käyttäytymisen ja ihmisen ja eläinten positiivisen vuorovaikutuksen edistäminen
 Kaikenkaikkiaan siis taitavalla eläinten käsittelyllä on suuri merkitys. Työturvallisuus ja työhyvinvointi ovat osa vastuullista elintarviketjua.

Linkki MTT:n Tiede-julkaisuihin, josta myös tämä väitöskirja löytyy  
Well-being at work on farms in Finland : stress, safety in animal handling and working conditions of women on dairy farms, Kallioniemi Marja 2013. 

Aikaisemmin MTT:n Kasvua sarjassa julkaistu samaa aihetta käsittelevä 
Naisten näkökulma maatilan työturvallisuuteen ja hyvinvointiin, Kallioniemi Marja 2009.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti